Ogólne warunki sprzedaży

NOTA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USŁUGODAWCÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z DEMARKO ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe są stosowane przez DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach (41-605), przy ulicy Sądowej 19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 0000399259, posiadającej numer NIP: 6272729965, oraz REGON: 242760491.

 

1. DEFINICJE

Ilekroć mowa jest w niniejszych ogólnych warunkach handlowych o:
1.1. OWH – rozumie się przez to niniejsze Ogólne Warunki Handlowe wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część OWH;
1.2. DEMARKO – rozumie się przez to spółkę działającą pod firmą DEMARKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Świętochłowicach (41-605) przy ulicy Sądowej 19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399259, posiadającej numer NIP: 627-272-99-65 oraz numer REGON: 242760491;
1.3. KONTRAHENCIE – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjno-prawną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawiera umowę z DEMARKO w celach związanych z prowadzoną przez nią działalność gospodarczą;
1.4. STRONACH – rozumie się przez to DEMARKO, Kontrahenta lub DEMARKO oraz Kontrahenta;
1.5. UMOWIE – rozumie się przez to umowę sprzedaży albo dostawy naczep specjalistycznych produkowanych przez DEMARKO oraz podzespołów do tych naczep (przedmiot świadczenia) jak i umów o świadczenie usług serwisowych w stosunku do sprzedawanych naczep lub ich części, zawartą pomiędzy DEMARKO a Konrahentem;
1.6. SILE WYŻSZEJ – rozumie się przez to wszelkie okoliczności, które mogą zaistnieć po zawarciu Umowy, których powstania żadna ze stron nie mogła przewidzieć i na których przebieg żadna ze Stron nie ma wpływu i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności oraz których skutki wpływają na możliwość, terminowość i należytość wykonania zobowiązań stron (szkody, straty, opóźnienia); Siłę Wyższą stanowią w szczególności takie okoliczności jak: działania wojenne, zamach stanu, powstania, zamachy terrorystyczne, klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, embargo, zamknięcie granic lub istotne utrudnienia ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie Umowy;
1.7. Hardship – jakiekolwiek (zapowiedziane lub niezapowiedziane) zmiany w przepisach prawa, które dotyczą treści Umowy, uniemożliwiające jej należyte wykonanie;

 

2. PRZEDMIOT OWH

2.1. OWH określają zasady zawierania i wykonywania Umów
2.2. OWH stanowią integralną część każdej Umowy i obowiązują od chwili ich doręczenia Kontrahentowi przy zawarciu Umowy przez cały okres jej wykonywania.
2.3. OWH przekazane są do wiadomości Kontrahenta najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, a ponadto są udostępnione w siedzibie firmy DEMARKO oraz na stronie internetowej www.demarko-trailers.com.
2.4. Jeżeli Kontrahent pozostaje w stałych stałych stosunkach handlowych z DEMARKO, przyjęcie przez niego OWH przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla zamówień składanych później, o ile Strony nie zastrzegły inaczej.
2.5. Artykuł 384 k.c. stosuje się w przypadkach w nim określonych.

3. OFERTY

3.1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy, Kontrahent zgłasza zapytanie ofertowe: telefonicznie pod numerem: +48 32 230 25 75 lub pod adresem e-mail wybranego przedstawiciela handlowego DEMARKO, mailowo na adres e-mail: info@demarko-trailers.com, pisemnie na adres siedziby. Zapytanie dotyczy możliwości i warunków nabycia wskazanych w nim przedmiotów świadczenia lub usług, a następnie po otrzymaniu oferty sporządzonej przez DEMARKO, zgodnie ze złożonym zapytaniem, składa w terminie 14 dni roboczych zamówienie.
3.2. Termin ważności ofert w zakresie ceny wynosi 14 dni roboczych, chyba że co innego wynika z oferty.
3.3. Oferta przedstawiona przez DEMARKO nie jest równoznaczna z automatyczną rezerwacja podzespołów, surowców oraz czasu pracy maszyn potrzebnego do realizacji wyrobów będących jej przedmiotem, a także rezerwacji harmonogramu produkcji.
3.4. Materiały marketingowe, informacje na stronie internetowej DEMARKO, informacje reklamowe w borszurach, folderach lub innych środkach przekazu mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

 

4. ZAMÓWIENIA I UMOWY

4.1. Warunkiem skutecznego zawarcia Umowy jest złożenie zamówienia przez Kontrahenta w odpowiedzi na złożoną przez DEMARKO ofertę. W przypadku, gdy oferta przewiduje przyjęcie zadatku, zawarcie Umowy następuje z chwilą uznania rachunku bankowego DEMARKO pełną kwotą zadatku.
4.2. Zamówienie można składać w jednej z następujących form:
4.2.1. na piśmie przesyłką pocztową poleconą na adres DEMARKO;
4.2.2. bezpośrednio w siedzibie DEMARKO, w formie pisemnej;
4.2.3. pocztą elektroniczną na adres wskazany w ofercie.
4.3. Zamówienie może być złożone jedynie przez osoby upoważnione do reprezentacji Kontrahenta na podstawie odpisu z KRS, CEIDG lub stosownego pełnomocnictwa. Aktualne dokumenty pozwalające na weryfikację uprawnienia do zawarcia Umowy powinny być dołączone do zamówienia.
4.4. Zamówienie, które zostało przesłane przez Kontrahenta musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do realizacji zamówienia tj.:
4.4.1. dane Kontrahenta (firma, adres siedziby, numer KRS, NIP, REGON);
4.4.2. numer oferty, na którą powołuje się Kontrahent;
4.4.3. pożądany termin realizacji Umowy;
4.4.4. ustaloną formę płatności oraz walutę zamówienia;
4.4.5. wskazanie przewoźnika oraz miejsca ewentualnej dostawy;
4.4.6. datę złożenia zamówienia;
4.4.7. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy osoby składającej zamówienie w imieniu Kontrahenta.
4.5. W przypadku koniecznych zmian w projekcie technologicznym lub gdy powstanie konieczność dokonania dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej prac, DEMARKO nie ponosi odpowiedzialności ze skutki związanego z tym opóźnienia w wykonaniu Umowy.
4.6. Zamówienia zawierające zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treśc nie będą traktowane jako jej przyjęcie lecz jako nowe zapytanie o możliwość zawarcia Umowy, które wymagać będzie złożenia przez DEMARKO nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta przestaje wiązać.
4.7. Wyłącza się zastosowanie art. 682 Kodeksu cywilnego, tzn. brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę w stosunku do Kontrahenta, z którym DEMARKO pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych nie uważa się za jej przyjęcie.
4.8. Z chwilą przyjęcia oferty przez Kontrahenta (otrzymania przez DEMARKO zamówienia, zostaje zawarta Umowa na której treść składają się:
4.8.1. oferta DEMARKO;
4.8.2. zamówienie Kontrahenta;
4.8.3. OWH.
4.9. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy DEMARKO może bez wpływu na jej treść dokonywać sprostowań oczywistych omyłek pisarskich i liczbowych w zamówieniach Kontrahenta.
4.10. Termin wykonania Umowy jest ustalany indywidualnie w zależności od możliwości technologicznych, dostępności materiału, podzespołów do naczep i innych okoliczności.
4.11. DEMARKO zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykonania Umowy, jeżeli koniecznosć taka wynika z Siły Wyższej lub Hardship. Jednocześnie DEMARKO zobowiązuje się do poinformowania Kontrahenta o przesunęciu terminu realizacji zamówienia najpóźniej 1 dzień przed nadejściem terminu ustalonego w Umowie.
4.12. Jeśli DEMARKO poweźmie wiadomość, że Kontrahent jest niewypłacalny, lub jeżeli zostanie względem niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, lub jeśli dokona on cesji bez zgody wierzyciela, lub jeśli będąc podmiotem zagranicznym, nastąpi bieg wydarzeń na mocy prawa kraju siedziby tego Kontrahenta, które mogłoby wywołać podobny skutek do opisanych powyżej, lub jeżeli popadnie w zwłokę z odbiorem przedmiotu świadczenia, lub opóźnia się z zapłatą ceny lub jakiejkolwiek jej części DEMARKO może na piśmie odstąpić od wszystkich umów z tym Kontrahentem obowiązujących i niewykonanych w całości lub w części w dacie odstąpienia bez wyznaczania jakichkolwiek dodatkowych terminów albo zażądać zabezpieczenia w postaci kaucji gotówkowej lub zlecenia udzielania gwarancji bankowej bez względu na warunki płatności wcześniej ustalone.

 

5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Umowa jest wykonywana po uznaniu rachunku bankowego DEMARKO pełną kwotą zadatku określonego w ofercie.
5.2. Za spełnione świadczenie DEMARKO wystawi fakturę, zgodnie z danymi wskazanymi w zamówieniu. Wszystkie podawane ceny są cenami netto i zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi na dzień wystawienia faktury, do cen netto jest doliczany podatek od towarów i usług , do którego zapłaty zobowiązany jest Kontrahent w wysokości obowiązującej w dacie spełnienia świadczenia przez DEMARKO.
5.3. Pomimo złożenia reklamacji Kontrahent zobowiązany jest do pełnej zapłaty wynikającej z faktury należności w oznaczonym terminie.
5.4. W razie wystąpienia opóźnienia z zapłatę ceny lub wynagrodzenia, DEMARKO jest uprawniona do wstrzymania wykonania wszelkich Umów z Kontrahentem do czasu zapłaty wszystkich wymagalnych zobowiazań Kontrahenta albo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowych terminów. W przypadku odstąpienia od umowy, DEMARKO uprawniona jest do zatrzymania kwoty zadatku, żądania zapłaty określonej w Umowie kary umownej w wysokości przysługującej za odstąpienie od Umowy spowodowanej działaniem Kontrahenta oraz obciążenia Kontrahenta kosztami najmu miejsca postojowego do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5.5. Własność przedmiotu świadczenia dostarczanego przez DEMARKO Kontrahentowi na podstawie Umowy przechodzi na niego dopiero z chwilą zapłaty pełnej ceny lub wynagrodzenia. Do tego momentu Kontrahent nie może przenosić własności, posiadania, dzierżenia tych przedmiotów na inne osoby ani ich używać dla własnych celów. Jeżeli Kontrahent popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej Umowy, DEMARKO ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kontrahenta z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymaganych.
5.6. DEMARKO dopuszcza możliwość potrącenia wzajemnych wierzytelności.
5.7. Dokonanie zapłaty przed terminiem nie uprawnia Kontrahenta do żadnych zniżek lub bonifikat / skonta
5.8. Jeżeli cena lub wynagrodzenie zostało ustalone w walucie obcej, zapłata może nastąpić tylko w tej walucie. Nie stosuje sie art. 358 § 1 k.c.

6. WYDANIE PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1. Przedmiot świadczenia zostaje wydany Kontrahentowi w siedzibie zakładu produkcyjnego DEMARKO zajmującego się produkcją naczep (adres wskazany każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia), po podpisaniu przez obydwie strony Umowy protokołu odbioru (wzór w załączniku). Maksymalny termin odbioru wynosi 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do jego wydania.
6.2. Wydanie nastąpi nie wcześniej niż po upływie 4 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego DEMARKO kwotą odpowiadającą ustalonej cenie sprzedaży.
6.3. Koszty ewentualnego transportu ponosi Kontrahent. Kontrahent dokonuje wyboru sposobu wysyłki i organizuje jej przebieg, wskazując przewoźnika, zgodnie z warunkami FCA ICC INCOMTERMS 2010, chyba że strony postanowią inaczej.
6.4. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia przedmiotu świadczenia oraz ciężary i korzyści z nim związane przechodzą na Kupującego od momentu upływu terminu odbioru lub od chwili przekazania go przewoźnikowi przez DEMARKO.
6.5. Wszelkie braki ilościowe przedmiotu świadczenia muszą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia protokolarnego odbioru przez Kupującego w formie pisemnej lub e-mail-em, w przeciwnym razie uważa się, że Kontrahent nie rości sobie z tego tytułu żadnych pretensji.
6.6. DEMARKO nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Kontrahenta na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania korzyści ani za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wyprodukowaniem przedmiotu świadczenia po terminie („Zamówienia i umowy” pkt. 5. OWH), na skutek opóźnienia Kontrahenta w odbiorze przedmiotu świadczenia oraz w związku z jego nieprzydatnością do określonego przez Kontrahenta celu.

7. MAGAZYNOWANIE

7.1. Przedmiot świadczenia dostarczane przez firmę DEMARKO są przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania materiałów, z których zostały wykonane oraz z uwzględnieniem możliwości uszkodzenia w przypadku detali przestrzennych, do upływu terminu ich odbioru.
7.2. Pozostawanie przedmiotu świadczenia w siedzibie DEMARKO po upływie terminu odbioru wiąże się z naliczaniem opłaty za wynajem miejsca postojowego odpowiadającej 0,03% wartości zamówienia za każdy dzień postoju.

8. GWARANCJA JAKOŚCI

8.1. Przedmiot świadczenia DEMARKO objęty jest 12-miesięczną gwarancją jakości, z zastrzeżeniem p. 11 poniżej.
8.2. Udzielenie gwarancji jakości jest uzależnione od zachowania poniższych warunków:
8.2.1. wykonanie 3 przeglądów technicznych w zakładzie produkcyjnym Sprzedawcy:
8.2.1.1. pierwszy przegląd techniczny należy wykonać do 10 tysięcy km
8.2.1.2. drugi przegląd techniczny należy wykonać do 25 tysięcy km
8.2.1.3. trzeci przegląd techniczny należy wykonać do 40 tysięcy km
8.2.1.4. kolejne przeglądy w odstępach do 20 tysięcy km na terenie zakładu produkcyjnego DEMARKO w Bytomiu;
8.2.2. potwierdzenie kalibracji układu hamulcowego przedmiot świadczenia z ciągnikiem siodłowy odpowiednim dokumentem potwierdzającym;
8.2.3. użytkowanie pojazdu zgodnie z instrukcją obsługi, która jest przekazywana podczas odbioru przedmiot świadczenia;
8.2.4. okazanie książki serwisowej z wpisanymi potwierdzeniami wykonania przeglądów dokonanych w DEMARKO.
8.3. Kontrahent obowiązany jest poinformować DEMARKO (pisemnie, drogą mailową pod adresem: service@demarko-trailers.com lub telefonicznie pod numerem: 727 666 666) o wykryciu usterki objętej odpowiedzialnością gwarancyjną w terminie 3 dni roboczych pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.
8.4. DEMARKO przystępuje do naprawy przedmiotu świadczenia pod warunkiem przekazania go czystego wraz z oryginałem książki serwisowej, jeżeli taka została do niego wydana.
8.5. Koszty transportu przedmiotu świadczenia do miejsca naprawy pokrywa Kontrahent, jeżeli DEMARKO ustali, że konieczna jest naprawa w miejscu aktualnego położenia, koszty dojazdu ekipy serwisowej DEMARKO, należne pracownikom, w tym diety oraz wynagrodzenie za czas faktycznego wykonywania naprawy pokrywa Kontrahent.
8.6. Gwarancja obejmuje następujące świadczenia: naprawę, lub bezpłatną wymianę części uznanych za wadliwe przez ich producenta lub jego przedstawiciela wraz z towarzyszącą im usługą, o ile wady te ujawniły się w czasie obowiązywania gwarancji i ich przyczyna tkwiła w przedmiocie świadczenia w chwili wydania przedmiotu świadczenia Kontrahentowi lub upływu terminu wyznaczonego na odbiór; przy czym do naprawy lub wymiany użyte zostaną nowe części i zespoły lub dokonana zostanie wymiana standardowa po dokonaniu oceny ich stanu przez producenta lub jego przedstawiciela. O wyborze świadczenia gwarancyjnego decyduje DEMARKO.
8.7. Gwarancja nie obowiązuje w szczególności w przypadku:
8.7.1. usterek wynikających z lekkomyślności, niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku konserwacji lub niewłaściwie wykonywanej;
8.7.2. następstw eksploatacyjnego zużycia poszczególnych elementów przedmiot świadczenia takich jak: rolki, łożyska, koła, opony, bezpieczniki, żarówki, okładziny cierne, szczotki silników elektrycznych, styki elektryczne, elementy zawieszenia, łańcuchy, końcówki drążków kierowniczych, układ skrętu, elementy filtrujące oraz płyny eksploatacyjne i środki smarujące;
8.7.3. wszelkich usterek powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych w szczególności mechanicznego uszkodzenia powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego;
8.7.4. czynności obsługi codziennej, przeglądy techniczne, regulacje, zmiany parametrów
8.7.5. konsekwencji naprawy, przeróbek, zmiany lub modyfikacji elementów pojazdu wykonanych przez zakład inny niż przez producenta;
8.7.6. uszkodzeń wynikających z zastosowania : płynów, części zamiennych, akcesoriów innych niż pierwotnie zastosowane lub równorzędnej jakości
8.7.7. szkód powstałych w wyniku zaistnienia zjawisk naturalnych, np. gradobicia, pożaru lub powodzi;
8.7.8. szkód powstałych w wyniku wypadków;
8.7.9. wszelkich innych kosztów nie wyszczególnionych w niniejszej gwarancji, a zwłaszcza kosztów wynikających z unieruchomienia pojazdu.
8.8. Wszelkie naprawy pogwarancyjne dokonywane są na koszt Kontrahenta, koszty przeglądów obciążają Kontrahenta.
8.9. Kontrahent traci uprawnienia wynikające z gwarancji również wówczas, gdy uszkodzenie rzeczy wynika z jej nieprawidłowego użytkowania sprzecznego z instrukcją obsługi, ponad nominalną zdolność, zastępowania części producenta częściami zamiennymi lub jakiekolwiek zmiany, naprawy dokonanej przez Kontrahenta lub na jego zlecenie, bez pisemnej zgody DEMARKO oraz w przypadku ingerencji w konstrukcję stalową lub ustalenia przedmiot świadczenia bez zezwolenia DEMARKO.
8.10. DEMARKO odpowie na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od jego otrzymania.
8.11. DEMARKO oświadcza, że dostarczone przez producentów podzespoły objęte są gwarancją ich producenta, DEMARKO nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w tym zakresie, Kontrahent może kierować wszelkie roszczenia związane z ewentualnymi wadami tych podzespołów bezpośrednio do ich producenta lub za pośrednictwem DEMARKO.
8.12. Kontrahentowi nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, zgodnie z art. 558 k.c., wyłączenie rękojmi nie dotyczy przypadków, w których zamawiający jest konsumentem.
8.13. Kontrahentowi nie przysługuje prawo do wykonania zastępczego świadczeń gwarancyjnych na podstawie art. 480 k.c.

9. POUFNOŚĆ

Kontrahent zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informację uzyskane w związku z zawarciem i realizacją Umowy oraz zobowiązuje się ich nie ujawniać, bez uprzedniej, wyraźnej zgody złożonej przez DEMARKO na piśmie, w jakikolwiek sposób osobom trzecim oraz do niewykorzystywania tych informacji do własnych celów. Treść Umowy, w tym przedmiot innych dokumentów i informacji udostępnianych Kontrahentowi będą traktowane jako tajemnica. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie albo oferowanie zbycia tajemnicy przedsiębiorstwa jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym, wyraźnym zezwoleniem DEMARKO. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy nie dotyczy danych objętych obowiązkiem informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkice, rysunki inżynierskie, modele prototypów i wszystkie prace przygotowawcze opracowane i zrealizowane przez DEMARKO pozostaną jej wyłączną własnością; nie wolno z nich korzystać ani czerpać z nich pomysłów i przekazywać ich dalej z wyjątkiem osób posiadających pisemną zgodę i na warunkach zaakceptowanych przez DEMARKO.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Niniejsze OWH obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku.
11.2. Kontrahent zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia DEMARKO o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu do doręczeń korespondencji (w tym adresu e-mail oraz nr faksu, jeżeli zostały podane DEMARKO). Brak powiadomienia skutkuje tym, że doręczenia dokonane na adresy i numery wskazane uprzednio, będą uważane za skutecznie dokonane.
11.3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z DEMARKO Umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody DEMARKO.
11.4. DEMARKO może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy na podmiot trzeci, na co Kontrahent wyraża zgodę.
11.5. W przypadku nieważności jakiegokolwiek z postanowień OWH, pozostałe zachowują ważność.
11.6. W sprawach nieuregulowanych w OWH, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w tym do rozstrzygania jakichkolwiek sporów związanych z ważnością, obowiązywaniem, wykonaniem i skutkami naruszenia Umowy. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.
11.7. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów mogących wyniknąć z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla siedziby DEMARKO.

Download

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Pobierz (pdf, 282.69 KB)