Ochrona Danych Osobowych

NOTA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH USŁUGODAWCÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z DEMARKO ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Niniejsza informacja kierowana jest przez spółkę Demarko Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (zwaną dalej “Spółką”) do:

 1. Usługodawców współpracujących ze Spółką będących osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze;
 2. przedstawicieli, pracowników i współpracowników Usługodawców Spółki, których dane osobowe Spółka pozyskuje w związku z zawarciem i realizacją umów łączących ją z Usługodawcami.

Niniejsza informacja stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DEMARKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice, numer tel.: 32 245 59 17, adres email: info@demarko.com

 1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli jest Pani/Pan Usługodawcą współpracującym ze Spółką, Pani/Pana dane osobowe Spółka uzyskała bezpośrednio od Pani/Pana w procesie zawierania umowy ze Spółką.

Jeśli jest Pani/Pan przedstawicielem Usługodawcy współpracującego ze Spółką lub jego pracownikiem albo współpracownikiem, Pani/Pana dane osobowe Spółka otrzymała od Usługodawcy na etapie nawiązywania z nim współpracy i zawierania umowy lub uzyskała je bezpośrednio od Pani/Pana, w toku bieżącego wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą.

 1. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych osobowych Usługodawców przetwarzanych przez Spółkę obejmuje w szczególności: (a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, stanowisko, adres, numer NIP, numer Regon), (b) dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), (c) dane handlowe i finansowe zgromadzone w związku z umową zawartą ze Spółką (w tym: data i przedmiot zawartej umowy, uzgodnione warunki handlowe, rachunek bankowy, płatności realizowane przez Spółkę lub na rzecz Spółki).

Zakres danych osobowych przedstawicieli, pracowników i współpracowników Usługodawców Spółki podlegających przetwarzaniu przez Spółkę, obejmuje w szczególności ich podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres email, numer telefonu. W przypadku osób występujących w charakterze pełnomocników Usługodawców, Spółka przetwarza także ich dane osobowe wynikające z dokumentu pełnomocnictwa, co może w szczególności obejmować: datę urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer pesel, adres zamieszkania, datę udzielenia pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy ze Spółką, co obejmuje m.in. czynności związane z ofertowaniem, podpisaniem umowy, składaniem zamówień, dostarczeniem i rozliczeniem produktów lub usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli jest Pani/Pan stroną umowy zawieranej ze Spółką (będąc Usługodawcą), gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wówczas niezbędne do wykonania tej umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeśli jest Pani/Pan przedstawicielem, pracownikiem lub współpracownikiem Usługodawcy współpracującego ze Spółką. W takim bowiem wypadku możliwość realizacji celu wskazanego w pkt a) stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki.
 1. w celu podejmowania przez Spółkę następujących czynności: 
 • bieżący kontakt z Usługodawcą lub jego przedstawicielami, pracownikami i współpracownikami we wszystkich sprawach związanych z nawiązaniem współpracy z Usługodawcą przez Spółkę, a także z realizacją zawartej z nim umowy, 
 • zarządzanie umową i relacjami z Usługodawcą, a także z jego przedstawicielami, pracownikami i współpracownikami, 
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Spółkę,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (poprzez monitoring wizyjny stosowany na terenie biur i zakładów produkcyjnych Spółki). 

Podstawę prawną dla przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (Spółkę), jakimi są: umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania umowy zawartej z Usługodawcą, kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki wobec Usługodawcy, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Spółki, zapewnienie bezpieczeństwa osób odwiedzających biura i zakłady produkcyjne Spółki oraz mienia, które w nich się znajduje.

 1. w niektórych przypadkach przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może wynikać z konieczności realizowania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak obowiązki podatkowe lub księgowe, związane w szczególności z przechowywaniem dokumentacji dotyczącej zawarcia i wykonania Umowy. Podstawę prawną dla przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (Spółce).
 1. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 4 powyżej, Spółka może ujawnić Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sądy);
 2. podmiotom realizującym określone usługi na rzecz Spółki, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich wykonania (np. dostawcom usług informatycznych, prawnych, audytowych, księgowych, kurierskich, transportowych).

Dane osobowe podlegające ujawnieniu przekazywane będą wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 4 powyżej. W szczególności, dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej przez Usługodawcę ze Spółką, a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. prawa podatkowego) lub przez okres i w zakresie wymaganym dla realizacji przez Spółkę uzasadnionych interesów administratora danych, o których mowa w punkcie 4 powyżej (np. do czasu przedawnienia roszczeń). 

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wobec Spółki:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszym dokumencie.

 1. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

NOTA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW DEMARKO ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Niniejsza informacja kierowana jest przez spółkę Demarko Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach (zwaną dalej “Spółką”) do:

 1. Klientów Spółki będących osobami fizycznymi, w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze;
 2. przedstawicieli, pracowników i współpracowników Klientów Spółki, których dane osobowe Spółka pozyskuje w związku z zawarciem i realizacją umów łączących ją z Klientami.

Niniejsza informacja stanowi wyraz realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”).

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DEMARKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Sądowa 19, 41-605 Świętochłowice, numer tel.: 32 245 59 17, adres email: info@demarko.com

 1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli jest Pani/Pan Klientem Spółki, Pani/Pana dane osobowe Spółka uzyskała bezpośrednio od Pani/Pana w procesie zawierania umowy ze Spółką.

Jeśli jest Pani/Pan przedstawicielem Klienta Spółki lub jego pracownikiem albo współpracownikiem, Pani/Pana dane osobowe Spółka otrzymała od Klienta na etapie nawiązywania z nim współpracy i zawierania umowy lub uzyskała je bezpośrednio od Pani/Pana, w toku bieżącego wykonywania umowy zawartej z Klientem.

 1. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Zakres danych osobowych Klientów przetwarzanych przez Spółkę obejmuje w szczególności: (a) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, stanowisko, adres, numer NIP, numer Regon), (b) dane kontaktowe (adres email, numer telefonu), (c) dane handlowe i finansowe zgromadzone w związku z umową zawartą ze Spółką (w tym: data i przedmiot zawartej umowy, uzgodnione warunki handlowe, rachunek bankowy, płatności realizowane przez Spółkę lub na rzecz Spółki).

Zakres danych osobowych przedstawicieli, pracowników i współpracowników Klientów Spółki podlegających przetwarzaniu przez Spółkę, obejmuje w szczególności ich podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe, tj.: imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy, adres email, numer telefonu. W przypadku osób występujących w charakterze pełnomocników Klientów, Spółka przetwarza także ich dane osobowe wynikające z dokumentu pełnomocnictwa, co może w szczególności obejmować: datę urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer pesel, adres zamieszkania, datę udzielenia pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa.

 1. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i wykonania umowy ze Spółką, co obejmuje m.in. czynności związane z ofertowaniem, podpisaniem umowy, składaniem zamówień, dostarczeniem i rozliczeniem produktów lub usług znajdujących się w ofercie Spółki, a także z rozpatrywaniem skarg i reklamacji składanych przez Klienta. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli jest Pani/Pan stroną umowy zawieranej ze Spółką (będąc Klientem), gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wówczas niezbędne do wykonania tej umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeśli jest Pani/Pan przedstawicielem, pracownikiem lub współpracownikiem Klienta Spółki. W takim bowiem wypadku możliwość realizacji celu wskazanego w pkt a) stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki.
 1. w celu podejmowania przez Spółkę następujących czynności: 
 • bieżący kontakt z Klientem lub jego przedstawicielami, pracownikami i współpracownikami we wszystkich sprawach związanych z nawiązaniem współpracy z Klientem przez Spółkę, a także z realizacją zawartej z nim umowy, 
 • zarządzanie umową i relacjami z Klientem, a także z jego przedstawicielami, pracownikami i współpracownikami, 
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Spółkę,
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (poprzez monitoring wizyjny stosowany na terenie biur i zakładów produkcyjnych Spółki). 

Podstawę prawną dla przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych (Spółkę), jakimi są: umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania umowy zawartej z Klientem, kształtowanie pozytywnego wizerunku Spółki wobec Klienta, zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Spółki, zapewnienie bezpieczeństwa osób odwiedzających biura i zakłady produkcyjne Spółki oraz mienia, które w nich się znajduje.

 1. w niektórych przypadkach przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może wynikać z konieczności realizowania przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, takich jak obowiązki podatkowe lub księgowe, związane w szczególności z przechowywaniem dokumentacji dotyczącej zawarcia i wykonania Umowy. Podstawę prawną dla przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (Spółce).
 1. INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 4 powyżej, Spółka może ujawnić Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. urząd skarbowy, policja, sądy);
 2. podmiotom realizującym określone usługi na rzecz Spółki, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich wykonania (np. dostawcom usług informatycznych, prawnych, audytowych, księgowych, kurierskich, transportowych).

Dane osobowe podlegające ujawnieniu przekazywane będą wyłącznie w niezbędnym zakresie.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie 4 powyżej. W szczególności, dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy zawartej przez Klienta ze Spółką, a następnie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. prawa podatkowego) lub przez okres i w zakresie wymaganym dla realizacji przez Spółkę uzasadnionych interesów administratora danych, o których mowa w punkcie 4 powyżej (np. do czasu przedawnienia roszczeń). 

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wobec Spółki:

 1. prawo żądania dostępu do danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszym dokumencie.

 1. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej.